Turn to English
 
Përshëndetje!

Nëse keni ende një paketë aktive në këtë zonë ju do të njoftoheni në përfundim të njësive.

Nëse njësitë e internetit do të përfundojnë ju do të informoheni për të aktivizuar paketa shtesë INTERNETI në Roaming si me poshte:
 
 
Paketat e Internetit
 
Paketa Javore Internet

200 MB për 750 lekë
 
Paketa Ditore Internet

50MB për 200 lekë
 

Tarifat për njësi në këtë Zonë do të jenë si më poshtë: (ZONE 1)
 

Minuta dalëse

120 lekë/min

Minuta hyrëse

100 lekë/min

SMS dalëse

15 lekë/SMS

SMS hyrëse

Falas

Internet

50 lekë/MB

Për detaje (www.telekom.com.al/roaming)